Gejia Woman, Matang,
Guizhou Province, China, 2007.
Photograph courtesy of Dale Gluckman.